Presentació

ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS DEL GARRAF.
La desaparició a la nostra comarca dels serveis que vènia prestant la fundació *Ecom a través del Consell Comarcal, motiva, que davant la situació de desemparament que s’origina per afrontar el repte mes important que seguim tenint pendent les persones amb discapacitat com és la nostra integració social i laboral, i per fer front a aquesta situació, que un grup de persones amb discapacitat decideixin agrupar-se en aquesta associació que neix amb esperit i vocació de ser valedora dels drets de les persones amb discapacitat, en tots els àmbits, sent un objectiu preferent la consecució de la plena integració social a través de la inserció laboral.
No tenim entre els nostres objectius l’obtenir tracte de favor d’administracions, empreses ni de cap sector de la societat en general; però si tenim com a missió el fer valer tots i cadascun dels drets que la societat té reconeguts per a les persones amb discapacitat.
És objectiu prioritari, tenint en compte la situació actual, l’establiment de procediments eficaços amb l’objectiu immediat d’engegar els processos necessaris per aconseguir detectar necessitats formatives, donar resposta a aquestes necessitats i participar de forma activa en la inserció laboral. Será també un objectiu principal la promoció i dinamització d’activitats que tinguin com a fi l’activitat laboral de persones amb discapacitat dins de la nostra comarca, tant en empreses ordinàries com en centres especials d’ocupació, o bé en les possibilitats d’ocupació que pot generar l’economia social per mitjà de cooperatives o societats laborals.
Seran eines útils per promoure i dinamitzar l’ocupació, la formació, la divulgació de tots els aspectes relacionats amb les persones que tenen algun tipus de discapacitat, ressaltant la importància de l’accessibilitat i la no discriminació per obtenir resultats positius tant en els nivells de formació com d’ocupació, sent aquest últim, l’ocupació el que té una major importància, doncs és en la seva consecució on s’estableixen els principis que possibilitessin l’accés a una vida activa i plena, amb garanties per passar de ser subjectes dependents a convertir-se en amos de la seva destinació.
En aquests moments la desocupació que afecta al col•lectiu de persones amb discapacitat, triplica molt sobradament el suportat per la resta de la població i simplement com ressenya direm que solament a Catalunya, el nou per cent de la població té algun tipus de discapacitat.
Sabem de forma precisa que la inactivitat laboral genera una espiral de marginació, dependència i molts altres problemes de diferent tipologia.
Davant aquesta situació i sabedors que nosaltres podem i anem a ser part de les possibles solucions a la diferent problemàtica que afecten a les persones amb discapacitat a la comarca del Garraf, volem manifestar la nostra vocació ferma i decidida per aconseguir els objectius que se’ns demandin des de qualsevol sector de la societat, la fi de la qual sigui la plena integració social de les persones amb discapacitat.