Projectes

ASSOC DISCAP GARRAF (projecte entitat)

 

 • Títol del projecte:

 

Projecte Margalló: Promocionant la inserció socio-laboral de les persones amb discapacitat de la comarca del Garraf.

 

 • La nostra entitat:

 

L’Associació de Discapacitats del Garraf és una associació sense ànim de lucre creada al 2012 amb seu a Vilanova i la Geltrú. L’entitat ha nascut de la mà d’un grup d’usuaris del Servei d’Integració Laboral (SIL) del Garraf, gestionat per la Fundació ECOM. Al 2012, l’esmentat SIL va desaparèixer a causa de les retallades del govern en matèria d’ocupació. Per aquest motiu, un grup d’usuaris va decidir continuar amb la tasca que havia dut a terme fins ara el SIL del Garraf i crear una associació de persones amb discapacitat procedents dels municipis que formen part de la comarca del Garraf. Actualment, comptem amb més de 160 socis.

 

L’ objectiu principal de l’entitat és la inserció laboral i la formació de persones amb algun tipus de discapacitat que es troben a l’atur.

 

Per aconseguir aquest fi, la nostra entitat realitzarà les següents activitats:

 • Tallers formatius de qualsevol àmbit adreçats a les persones sòcies, per formar-los en algun ofici.
 • Cursos formatius.
 • Recerca d’empreses que contractin a aquestes persones amb discapacitat, i informar dels avantatges que l’administració pública dóna a les empreses.
 • Publicitar i donar a conèixer l’associació per captar el màxim de socis i empreses col·laboradores.

 

 • Descripció del projecte:

 

El projecte “Promocionant la inserció laboral de les persones amb discapacitat de la comarca del Garraf” pretén donar un suport directe a les persones amb discapacitat del Garraf, acompanyant-los, formant-los i assessorant-los en matèria laboral amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció.

 

 

 

 

És un fet que el nostre col·lectiu presenta un nivell d’exclusió del mercat de treball superior a altres col·lectius. Aquesta situació pot posar-los en risc d’exclusió social, i més tenint en compte el moment de crisi socio-econòmica que la nostra societat està patint actualment.

 

 • Justificació del projecte:

 

Actualment, en la comarca del Garraf, hi ha un total de 4.181 persones que tenen un grau de discapacitat superior al 33%. D’aquestes, un total de 3.896 (el 93,18 %) tenen edats compreses entre els 18 i els 65 anys, és a dir, són persones susceptibles d’inserir-se laboralment. [1] 

 

Com hem dit, el col·lectiu de persones amb discapacitat presenta uns nivells d’exclusió del mercat de treball molt superiors als de la resta de la població.

 

Quan parlem d’exclusió social entenem el conjunt de situacions a partir de les quals les persones amb discapacitat no poden gaudir, en igualtat d’oportunitats, de drets i avantatges que la pròpia societat sí ofereix a altres col·lectius.

 

La inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat només és possible si hi ha un marc legislatiu favorable i al mateix temps si hi ha el compromís de tots els agents implicats: administració, empreses i sindicats. Aquesta situació encara no es dóna plenament en l’actualitat. Per aquest motiu, reivindiquem el paper de les associacions en la promoció de la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

 

Pel que fa al marc legal, malgrat que hi ha una gran quantitat de normatives i directrius,   citarem només tres de les que reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a accedir al món laboral:

 

 • Constitució Espanyola. 1978

 

L’article 49 de la Constitució Espanyola va suposar el primer graó legislatiu per a la integració social de les persones amb discapacitat ja que fa obligatòria una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat física, sensorial i intel·lectual, als quals donaran l’atenció individualitzada que requereixen. L’objectiu últim és que les persones amb discapacitat puguin beneficiar-se de tots els drets constitucionals igual que la resta dels ciutadans, incloent el dret al treball que està reconegut en l’article 35 de la Constitució Espanyola.

 

 • Llei 13/1982 de 7 d’abril, d’Integració Social de minusvàlids (LISMI). 1982

 

Els principis generals d’aquesta llei es basen a garantir la realització personal i la total integració social de les persones amb discapacitat. No obstant, el principal dèficit legal és la manca d’aplicació, que en el seu aspecte laboral determina que la finalitat primordial de la política d’inserció de treballadors amb discapacitat, és la seva integració en condicions que garanteixen l’aplicació del principi d’igualtat de tracte, en el sistema ordinari de treball o en el seu defecte, la seva incorporació al sistema productiu mitjançant la fórmula especial del treball protegit.

 

Sense el suficient control de la seva aplicació, i per tant l’insuficient compliment de l’obligació de la quota de reserva per persones amb discapacitat, la taxa d’inserció laboral de les persones amb discapacitat continua sent la més baixa de tota la població.

 

La publicació del Decret 27/2000 de mesures alternatives al compliment del 2%, podria haver suposat una eina complementària per a la promoció de la contractació de persones amb discapacitat, obligant a les empreses que no compleixen a fer aportació compensatòria a Centres Especials de Treball o Fundacions dedicades a la inserció laboral de treballadors amb discapacitat, entre tant no assoleixen el nivell de contractació adequat. No obstant, de nou la manca de vigilància sobre el correcte compliment ha arribat a convertir-se sovint en mesura exculpadora de la contractació.

 

 • Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. 2006 (ratificada per Espanya en el 2008)

 

L’article 27 fa referència al treball i l’ocupació i diu que: “Els estats reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat. Els estats salvaguardaran i promouran l’exercici del dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat durant l’ocupació, adoptant mesures pertinents,inclosa la promulgació de legislació.”

 

 

 

 

Amb una legislació que, malgrat empara el dret de les persones amb discapacitat a accedir al món laboral, no dota dels suficients mecanismes de control i garanties d’inserció laboral, es fa imprescindible el paper de les entitats per fer-se ressò de les necessitats i liderar projectes que ajudin a les persones amb discapacitat a integrar-se en el món laboral en igualtats de condicions.

 

 • Objectius:

 

 • Fomentar la inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat que es troben a l’atur.

 

 • Oferir formació a les persones amb discapacitat que estan buscant feina.

 

 • Sensibilitzar a les empreses de la comarca del Garraf i fer recerca de noves ofertes de treball.

 

 • Treballar conjuntament amb els ajuntaments i amb els serveis locals d’ocupació dels sis municipis de la comarca del Garraf.

 

 • Treballar conjuntament amb altres entitats del sector per aconseguir la inserció laboral del nostre col·lectiu.

 

 • Donar a conèixer l’associació i augmentar el nombre de socis.

 

 •  Metodologia:

 

El model de treball que es proposa amb l’usuari és el següent:

 

 • Acollida i orientació. Les persones interessades que arribin a l’associació faran una primera entrevista amb un membre de l’entitat. Es recomanarà que es puguin fer sòcies de l’entitat, malgrat que no serà un requisit imprescindible.

 

En aquesta entrevista s’explicaran les funcions de l’entitat i es clarificarà la demanda de l’usuari. Serà important també per conèixer les seves expectatives i actituds davant la recerca de feina. Així mateix es repassarà el seu currículum i se li informarà de les ofertes que actualment estan vigents.

Una vegada feta aquesta primera entrevista, l’equip elaborarà el seu pla de treball individual.

 

 • Pla de treball individual. Aquest document contindrà les diferents accions que es proposen en el seu itinerari personal: formació, reformulació del seu currículum, preparació de l’entrevista laboral i seguiment un cop la inserció sigui efectiva.

 

 • Formació. Sempre es recomanarà que s’utilitzin els recursos formatius que ofereix la comarca. Això significa que s’haurà de tenir un coneixement actualitzat sobre l’oferta formativa del Garraf (tant reglada com de formació ocupacional). En els casos en els que no s’ofertès la formació desitjada, l’entitat dissenyarà, o proposarà als serveis locals d’ocupació, les accions formatives que s’adaptin a les necessitats dels usuaris.

 

 • Recerca de feina. La nostra realitat ens demostra que hi ha moltes persones amb discapacitat que necessiten un suport més directe en la recerca de feina i per això és necessari plantejar accions individuals (o en grup) que ajudin a planificar la recerca de feina.

 

Igualment, es fomentarà la creació de grups de recerca de feina. En aquests grups s’assessorarà des de com fer les cartes de presentació i els currículums fins a com presentar-se a l’entrevista. No hem d’oblidar els beneficis que comporta el treballar en grup, ja que els mateixos integrants poden intercanviar experiències, inquietuds, coneixement de recursos… En definitiva, poden actuar com grups d’ajuda mútua i hem d’aprofitar aquestes sinergies que es fan entre els seus participants. Amb l’experiència de tots construirem les nostres capacitats.

 

 • Encaix d’ofertes i demandes. En el moment en el que es detecta que una oferta de treball encaixa amb el perfil d’un dels nostres usuaris, se li informarà de totes les condicions i es farà un recolzament en la preparació de l’entrevista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Recursos humans destinats al projecte:

 

Per realitzar el projecte, seria necessari comptar amb aquests perfils professionals:

 

Perfil professional                              Tasques

 

Orientador                                          Acollida i orientació

Pla de treball individual

Encaix d’ofertes i demandes (juntament amb l’educador laboral)

 

Tècnic de formació                            Formació

 

Tècnic d’empreses                             Sensibilitzar a les empreses de la comarca del Garraf

Fer recerca de noves ofertes de treball

 

Educador laboral                                Recerca de feina

Encaix d’ofertes i demandes (juntament amb l’orientador)

Seguiment de l’inserció

 

Auxiliar administratiu                                    Suport administratiu

 

Fins que el projecte no es consolidi, totes aquestes tasques seran assumides per dos tècnics.

 

Com hem dit, el projecte serà dut a terme en cadascun dels sis municipis de la comarca del Garraf. És a dir, que els tècnics es desplaçaran a aquests municipis.

 

 • Recursos materials utilitzats:

 

Seu de l’entitat (Vilanova i la Geltrú)

Centres cívics (o altres espais) dels sis municipis del Garraf

Material de papereria

Equipaments informàtics

 

[1] Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. 2012

 

Projecte d’exemple

El teu primer projecte. Pots editar-lo o esborrar-lo si encara no en vols publicar cap.